1989 முதல் மனித உரிமைக்காகப் போராடி வரும் அமைப்பு | Organization fighting for Human Rights since 1989.


 

புகைப்படம்: மைக் டேவிஸ்.