No Image

இனப்பாகுபாடு ஒழிப்புப் பிரகடனம்.

அனைத்து வகையான இனப்பாகுபாடுகளையும் ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச உடன்படிக்கை 1965 ஆம் ஆண்டு ஐ,நா சபையால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. 1967 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 4 ஆம் தேதி இது நடைமுறைக்கு வந்தது. ஏறத்தாழ […]